Info MedezeggenschapsraadDe MR van OBS De Piramide bestaat uit vier personen. Twee ouders en twee leerkrachten. 
De directeur is bijna bij alle MR vergaderingen aanwezig als belangstellende en kan stukken toelichten.
De MR vergadert plusminus zes keer per jaar. Er wordt vergaderd aan de hand van een agenda en er worden elke vergadering notulen gemaakt, die na goedkeuring op de website worden geplaatst. De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden voortijdig aangekondigd. De leden van de MR worden gekozen voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Op school is een huishoudelijk reglement aanwezig van de MR.

 
Taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad O.B.S. De Piramide.
    *   advies- of instemmingsrecht met het schoolbeleid, niet met het algemene beleid van Arcade
    *   de MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in school, de raad heeft tot taak te waken 
         tegen discriminatie in de school.
    *   er is alleen inbreng in de GMR via een GMR-contactpersoon.
De directeur heeft in de medezeggenschapsraad een adviserende rol.

                                                       


De MR bestaat dit schooljaar tot de zakelijke ouderavond uit:
    *   Astrid Gombert
    *   Maria Hassink van Zessen
    *   Dorothé Ensing
    *   Janny Deeken

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is een overlegpartner van het College van Bestuur en spreekt over onderwerpen die in het strategisch beleidsplan staan vermeld. De GMR is actief in de beleidsvoorbereiding en heeft ten aanzien van besluitvorming instemmings- of adviesrecht, die zijn vastgelegd in het reglement. Bovenschoolse onderwerpen, die jaarlijks aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
    *   het vakantierooster
    *   het bestuursformatieplan
    *   het zorgplan 


Documenten/verslagen vergaderingen


verslag MR verslag MR verslag MR verslag MR