Jaarplanning MedezeggenschapsraadBijeenkomsten:
 


Maandag 25 september 2017  20:00 uur vergadering  bij  Maria Hassink -van Zessen 
Maandag 5 februari 2018    20:00 uur vergadering op school

Maandag  16 april 2018       20:00 uur vergadering op school
Dinsdag  26 juni 2018           20:00 uur vergadering op school
Maandag 9 juli 2018.            
20:00 uur vergadering op school
 
Jaarplanning:
 
September/ oktober
Verkiezingen MR  - wervingsbrief gaat uit
Vergadering met AC – Zakelijke Ouderavond
Vaststellen Jaarverslag MR
Formatie overzicht n.a.v. de teldatum ( 1oktober)
Januari
Installatie nieuwe MR-leden en taakverdeling binnen de MR
Aanvragen huisvestingsvoorzieningen
(moet voor 1 febr. zijn ingediend bij de Gemeente)
April
Vaststellen schoolbegroting
Meerjarenbegroting (1x per 4 jaar – 2015) en anders toelichtiing
Informatie over het schoolbudget o.b.v. CFI-beschikking
Informatie over het vakantierooster
Mei/Juni
Vaststellen schooljaarverslag
Bespreken van het formatieplan
Evaluatie voortgang meerjarig beleidsplan
Informatie taakverdeling/taakbelasting afgelopen schooljaar MR
Functioneren van de MR
Nascholingsplan komend schooljaar
Juli
Vaststellen formatieplan
Het schooljaarplan bespreken
Schoolgids bespreken (aanvulling/ geheel 1x per 3 jaar)
Verkiezingsprocedure MR- leden
 
Diverse onderwerpen:
(Brand) veiligheid 2013 Drents veiligheidslabel
Identiteit van het onderwijs Functiemix
RINE 2013/2014 Mobiliteit
Brede school Krimp
ICT Management directeur(en)
Leerkrachten tekort Samenwerking scholen
Kwaliteitsbeleid Sponsoring 2012/2013
Voor- en naschoolse opvang 2009/2010 Beleid t.a.v. ouders
Kanjertraining