Notulen MedezeggenschapsraadMR Vergadering 25 september 2017

1.    Opening door de voorzitter
2.    Rondvraag
3.    Notulen vorige vergadering
Staan op de website (febr); tijdens de andere vergadering hebben we KME en AvH en Pvd L op bezoek gehad. De laatste vergadering ging over het doorspreken en aanpassen van de volgende stukken: SJV, SJP en de schoolgids
4.    Mededelingen directie/voorzitter
Er is nu eerst gekozen voor een 2/2 verdeling. Samen met het team wordt er op de studiedag van 1 november verder vorm aan gegeven binnen ons  scholen-cluster. De formatie heeft niets over; weinig tot geen extra tijd LB-functie.
5.    Verkiezingen MR leden
We kiezen ervoor om een oproep te plaatsen voor een tijdelijke vervanging.  Men kan informatie inwinnen bij de overige MR leden.
M blijft in de MR.
6.    Zakelijke ouderavond
Voorzitter: H      Notulist: S of G
Jaarverslag MR: M voor 9 oktober inleveren bij G. G stuurt even oude voorbeelden toe.
G maakt de uitnodigingen voor de ouders.
Het is misschien een idee om de kinderen van 0-4 jaar vanuit de gezinnen, het dorp, Ermerzand/ Ermerstrand uit te nodigen om Sint en Pieten een hand te geven en ze evt. een kleinigheid aan te bieden, zodat dit leidt tot verbinding aan de school. Dit wordt nader besproken in de teamvergadering. Update: Goed idee! Tijdens de zakelijke ouderavond informeren of er ouders zijn die over informatie beschikken tav dit thema
A vertelt oa over het internet gebruik, het plaatsen van foto’s en de website van de Piramide op de zakelijke ouderavond.
7.    Staking 5 oktober 2017
De brief is afgelopen vrijdag met de ouders mee gegaan. Weinig reactie tot nu toe gehoord. Evt. kan er kinderopvang geregeld worden; de kosten zijn voor de ouders, die hier gebruik van maken. Er gaan leerkrachten vaan onze school naar Den Haag. De informatie van de brief wordt in de nieuwsbrief herhaald.
8.    Post
Prima onderwijs september
9.    Data plannen nieuwe vergadering
Vandaag: 25 september 2017
Nieuwe data: ma 5 februari 2018, ma 16 april 2018, di 26 juni 2018 en evt. nog ma 9 juli 2018.
10.    Sluiting
 


MR vergadering 6 februari  2017 
 
 1. Opening 
  De voorzitter opent de vergadering.
   
 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
  MR postbakje: de post wordt doorgegeven naar de ouders. Wordt vanaf heden doorgenomen door de oudergeleding.
   
 3.  Mobiliteit en huidige situatie
  Namens de MR heeft Dorothé een brief gestuurd. Er heeft een gesprek met het schoolbestuur en personeelszaken plaatsgevonden. We krijgen gezien onze situatie: dit jaar zonder directeur, niet te maken met mobiliteit.  Wordt vervolgd.
  We hebben Peter en Riekie een bos bloemen en een rituals pakket gebracht. 
    
 4. SOP bespreken
  De aanvullingen/ verbeteringen worden verwerkt.
   
 5. Taakverdeling MR
  Hoe zit het met verkiesbaar stellen van Astrid en Maria. Ze zitten nu voor t 5e en 2e jaar.
   
 6. Notulen vorige vergadering
  zijn goedgekeurd.
   
 7. Promotie open dag
  Donderdag 13 april 2017 van 10:30 uur tot 12:00 uur. Flyers worden in Sleen  opgehangen bij supermarkt en kinderdagverblijf

 8. Punten komende vergadering
  vergadering van 10 juli wordt verzet naar 11 juli

MR vergadering 11 juli 2016 
 
 1. Opening 
  De voorzitter opent de vergadering.
   
 2. Mededelingen
  Peter is ziek.
   
 3.  Rondvraag
  Maria vraagt naar het overblijven?
  Er zijn nieuwe kaarten bij gemaakt (voor 10x, 20x, 25x en 50x), zodat de ouders meer keuze hebben.
    
 4. Notulen vergadering 11 april 2016
  De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
   
 5. Schooljaarverslag
  Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen, wordt vastgesteld.
   
 6. Schooljaarplan
  Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen, wordt vastgesteld.
   
 7. Schoolbegroting
  Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen, wordt vastgesteld.
   
 8. Schoolgids
  Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen, de veranderingen worden besproken, wordt vastgesteld.
   
 9. Afscheid groep 8
  Maria zal namens de MR de cadeautjes aan de schoolverlaters aanbieden.
   
 10. Sluiting


MR vergadering 15 februari 2016 (aanwezig: Gaby, Dorothé, Peter, Maria en Astrid)
 
1.    Welkom
De voorzitter opent de vergadering.
 
2.    Mededelingen directeur
-      4 of 5 jarigen kunnen vanaf dit schooljaar gebruik maken van 10 inloopmomenten (dagdelen) ter kennismaking.
-      Als eindtoets is voor dit schooljaar gekozen voor de zogenaamde IEP-toets.
-      Ook voor het schooljaar 2016-2017 zal op de woensdagmorgen van 10:30 tot 12:30 uur door de groepen 3 tot en met 8 gebruik kunnen worden gemaakt van de sporthal in Sleen ten behoeve van de gymles.
 
3.    Rondvraag
-      Takenverdeling binnen de MR blijft ongewijzigd.
-      Het schoolplein zal nog worden opgefleurd nu de (nieuwe) speeltoestellen zijn geplaatst c.q. verplaatst.
-      In de school is (deels) nieuwe vloerbedekking c.q. linoleum gelegd.
 
4.    Notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld.
 
5.    Informatie over de formatie 2016-2017
-      Formatie blijft ongewijzigd.
-      Zorgstructuur blijft eveneens ongewijzigd.
 
6.    Informatie over Jay Marino en de werkwijze/koppeling met de kanjertraining
Jay Marino: meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen neerleggen.
Het beleid zal er op gericht zijn deze werkwijze meer in te voeren binnen de scholen die behoren tot de stichting Arcade.
 
7.    Informatie over het taakbeleid (PMR keuze)
Dit betreft de personeelsgeleding binnen de MR; een en ander zal binnen het leerkrachtenteam worden besproken.
Men streeft naar het zogenaamde “overlegmodel” met betrekking tot de CAO.
 
8.    Ingekomen stukken/mededelingen Gaby
Er zijn geen inkomen stukken of mededelingen.
 
9.    Stukje voor de Nieuwsbrief
Er zijn geen mededelingen die in de Nieuwsbrief moeten worden opgenomen.
Wel zal er worden gemeld dat de vastgestelde notulen van de MR-vergaderingen op de website van school worden geplaatst.
 
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur.

MR vergadering 13 oktober 2015
Aanwezig:  Dorothé Ensing,  Maria Hassink, Gaby Haandrikman en Peter Drent.
Afwezig met kennisgeving: Astrid Gombert.
1         Opening
            De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom.
2         Mededelingen directeur
            Op de teldatum hebben we 52 leerlingen behaald.
In februari volgt de hierop gebaseerde formatie en de financiële begroting.
We hebben 3 cursusdagen meegemaakt als team.
Vanaf januari betaald Arcade de tablets en stappen we over op 10 inch met toetsenbord.
3         Organisatie Zakelijke ouderavond
Astrid wordt gevraagd of ze wil notuleren. André (AC) heeft de rol als voorzitter op zich genomen. Jaarverslag MR is goedgekeurd en gaat met de agenda voor de Zakelijke ouderavond mee.
4         Korte belichting Kanjertraining
Enerverende dagen, waarbij Lilian Vliek praktijkgerichte informatie gaf. Het leeft!
De kinderen waren met verhalen over de petten thuisgekomen.
Invulling ouderavond:
18:45 inloop met koffie/thee
19:00 start Zakelijke ouderavond
19:30 – 19:45 Uitloop met Koffie/thee
19:45 Kanjer ouderinformatieavond
21:00 Pauze met  koffie/thee
           Groep 1 t/m 5 cadeaus uitzoeken
21:30 Einde
5         Notulen
Kleine aanpassing:  Arcade betaalt het vervoer van de bus en de zaal wordt door de Gemeente gratis beschikbaar gesteld.
6         Ingekomen stukken
MR (okt)
Prima
Rekening VOO
7         Data komende vergaderingen
maandag 15 februari
maandag 11 april
maandag 30 mei
maandag 4 juli
8         Vragenronde
Maria: Doet de school aan promotie in deze tijd van krimp?
We hebben de open dag en de kijkmomenten in de klas.
Je hoort veel geluiden dat scholen kinderen eerder in de klas opnemen?
Kinderen van 3 jaar en een paar maand in de klassen nemen is officieel niet mogelijk. Een kind kan formeel  maximaal 10 ochtenden op een school kijken.
9         Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
Punten komende vergadering (15 februari 2016)
*         MR gang van zaken/ taakverdeling
*         Huisvesting
*         Schoolbegroting
*         Formatie, die daaruit voor vloeit
*         Evaluatie ZO en Kanjer ouderinformatieavond

MR vergadering 15 juni 2015 (aanwezig: Gaby, Dorothé, Peter, Maria en Astrid)
 
1. Welkom
De voorzitter opent de vergadering.
 
2. Mededelingen directeur
-      Voor de zomervakantie zal er nog 1 nieuwsbrief worden meegegeven, waarin o.a. aandacht wordt besteed aan:
       -      de formatie (er zijn geen wijzigingen);
       -      de kalender voor de komende 3 maanden (in september zal de “echte” kalender worden meegegeven;
       -      het schema voor het ophalen van oud papier;
       -      een overzicht van de acties voor het nieuwe schooljaar (o.a. ophalen oud ijzer);
       -      tevens zal men worden geattendeerd op de nieuwe website.
 
-      Het is definitief geworden dat op woensdagmorgen van 10:30 uur tot 12:30 uur de groepen 3 tot en met 8 gebruik kunnen maken van de sporthal ten behoeve van de gymles. Arcade betaalt het vervoer en de Gemeente stelt de zaal gratis beschikbaar.
 
-      Het schoolplein zal worden vernieuwd, er komt een voetbal panna en (een deel) van de huidige speeltoestellen zal worden verplaatst om ruimte te creëren voor het nieuwe speeltoestel (mede gefinancierd met geld van de Rabobank).
 
-      op 23 en 24 september, alsmede op 13 januari zullen de leerlingen vrij zijn in verband met de “Kanjertraining” voor de leerkrachten.
       Op de zakelijke ouderavond (27 oktober a.s.) zal er voorlichting worden gegeven over de “Kanjertraining”.
 
3. Schooljaarverslag
Het Schooljaarverslag wordt (globaal) besproken.
Maria en Astrid zullen op 26 juni a.s. met Peter de definitieve versies van zowel het schooljaarverslag als het schooljaarplan doornemen.
 
Met behulp van “Kwintoo” komen de verschillende onderdelen elke 4 jaar weer aan bod.
 
4. Schooljaarplan
Het Schooljaarplan wordt (globaal) besproken.
 
De borg voor de tablets (Snappet) ad € 4.800,00 wordt door Arcade betaald (zie: www.snappet.nl).
 
Voor wat betreft de schoolgids zijn er geen grote wijzigingen.
 
5. Formatieplan
Er zijn geen wijzigingen.
 
6. Kanjertraining
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.
7. Ingekomen stukken
-      “School”;
-      Prima Onderwijs; en
-      Info MR.
 
8. Mededelingen voorzitter
-      Gaby heeft een stukje geschreven voor Promo Sleen, om onze school te promoten.
 
-      De notulen van 18 mei worden vastgesteld.
 
-      Afscheid groep 8: Maria zal (waarschijnlijk) het afscheidscadeau namens de MR aan de betreffende leerlingen overhandigen.
 
-      Roely Rijkens (contactpersoon voor GMR) heeft aangekondigd het komende schooljaar te willen langskomen.
 
-      De eerstkomende vergadering zal op dinsdag 13 oktober om 20:00 uur plaatsvinden
 
9. Vragenronde
Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen.
 
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.

De MR vergadering 18 mei 2015 (aanwezig: Gaby, Dorothé, Peter, Maria en Astrid)
 
1. Welkom
De voorzitter opent de vergadering.
 
2. Mededelingen directeur
-           Het vervoer met de gymbus staat – zoals eerder besproken – ter discussie.
Waarschijnlijk zal de woensdagmorgen door de Vlinderhof en De Piramide worden opgedeeld, zodanig dat beide scholen gedurende 2 uur gebruik kunnen maken van de sporthal ten behoeve van de gymles.
Wordt vervolgd.
 
-           Op dit moment loopt Maurice Kocks stage op de Piramide, hij zit in het 3e jaar van de opleiding tot onderwijsassistent; behoudens de goedkeuring van zijn eigen school zal hij tot februari 2016 als stagiair verbonden blijven aan De Piramide.
 
-           Peter overhandigt een belangrijk artikel over de op handen zijnde veranderingen met betrekking tot de visie op het inspectiebezoek, waarbij “het op orde hebben van de administratie” niet van meer van doorslaggevend belang zal zijn, in de toekomst zal ook moeten worden gekeken naar sfeer, veiligheid en communicatie binnen een school, waarbij het gevoel van veiligheid essentieel zal zijn.
 
-           Tot 2019 is er sprake van een baangarantie voor alle leerkrachten binnen de onderwijsstichting Arcade, uiteraard heeft dit effect op de begroting.
De financiële positie van De Piramide is goed.
Op dit moment hanteert de school het zogenaamde “basismodel” bij de werkverdeling (zie artikel “MR merkt gevolgen van de nieuwe CAO PO”).
 
-           Op 27 oktober 2015 zal waarschijnlijk “de sociaal emotionele ouderavond” worden gepland, die zal worden gekoppeld aan de zakelijke ouderavond.
Hierbij zal de zogenaamde “Kanjertraining” worden toegelicht en uitgelegd (zie www.kanjertraining.nl).
 
-           Met ingang van augustus 2015 wordt  “snappet” ingevoerd als goede aanvulling op taal, rekenen, spelling en studievaardigheden ( geen lesmethode ), waarbij gebruik zal worden gemaakt van ipads, die door de school kunnen worden gehuurd.
De groepen 6, 7 en 8 gaan er mee werken en ze zijn al besteld.
Het grote voordeel is dat leerlingen het leuk vinden, er op niveau wordt gewerkt en het goed te volgen is door de leerkracht. Ook komen de scores (alleen voor de leerkracht) direct in beeld. De leerlingen worden op maat bediend.
 
3. Evaluatie bijeenkomst over de begroting (Oosterhesselen)
Geen bijzonderheden.
 
4. Evaluatie zakelijke ouderavond
Geen bijzonderheden.
  
5. Bespreken formatieplan
Voor het schooljaar 2015/2016 is er 0,13 fte over, echter in de toekomst zul je meer kinderen nodig hebben om dezelfde baangarantie te houden; in dit kader is het mogelijk om de 0,13 fte te reserveren.
 
6.Bespreken schooljaarverslag
Er is nog niets definitief
 
7. Ingekomen stukken
“School”en “Info MR”.
 
8. Mededelingen voorzitter
-           De nieuwe website gaat 19 mei de lucht in.
-           De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
-           Op 2 juli zal het afscheid van groep 8 plaatsvinden, namens de MR zullen er pennen met inscriptie aan de vertrekkende leerlingen worden overhandigd.
            Op dit moment is het nog niet duidelijk of er iemand van de oudergeleding bij het afscheid aanwezig zal zijn, aangezien zowel Maria als Astrid de hele dag moet werken.
 
9. Nascholingsplan
Er bestaat geen interesse voor de basiscursus MR.
 
10. Vragenronde
Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen.
 
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.
goedgekeurde notulen worden hieronder geplaatst,